Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • ... i 1700-årene. Jordras truet også kirken og prestegården, og etterat de 2 nabogårdene Ullershov ble tatt av ras 1725, ble det 1731 gitt kgl. resolus ... og ca. 17,2 m utvendig. Bredden har vært ca. 8-8,2 m innvendig og ca. 11,2-11,4 m utvendig, noe smalere i øst enn i vest. Korfundamentene tyder på a
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • ...de himling tidligere. Kirkegulvet ble reparert 1703 «med nyt underlaug oc 2 tylter Bord j gangen» (bispeark, pk. 59). ...d flat vulst. H. 18 cm. Disk med likearmet kors gravert i bunnen, diam. 12,2 cm. Begge ustpl. Ant. utført av Lorentz Hoffmann, som laget kalk og disk t
  16 KB (2 337 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...uer i nord og syd og 2 noe større på hver side av vesttårnet. Koret har 2 syd vinduer. Himling av faspanel. Understøttet av 6 stolper i skipet. Flat 2 messehagler; den ene dyprød fløyel med gullgaloner, den andre rødbrun ul
  2 KB (250 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • ...tal, mens skipets syd- og vestportal ble ødelagt 1904. Opprinnelig fantes 2 små sydvinduer i skipet og ett i koret. De er utvidet flere ganger. Korets ...rukket i puss, innvendig vid smyg og bratt bunn. Angivelig har skipet hatt 2 og koret ett sydvindu av samme type. Ett av skipets sydvinduer var utvidet
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • ...uren. På kirkebakken sto et kornmagasin og et stort og rommelig telthus i 2 etasjer, som var oppført 1720 (L. Kiærland). Det ble 1858 overført til D ...9 alen (opplysn. ved sgpr. Kjørsvik). Skipet hadde rundbuet vestportal og 2 utvidede sydvinduer. Koret hadde spissbuet sydportal, et utvidet vindu i sy
  32 KB (5 026 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:46
 • ...sats i skipets murer har han tegnet på sin skisse av hovedkirken. I begge kirker later det til at avsatsen, som nå ikke er synlig, har vært i nivå med ko ...følgende påskrift: «Hovedindgangen 5'<sup> </sup>(1,60 m) bred, 7' 13" (2,50 m) høi ogsaa sluttet med en uregelmessig rundbue.» Sidene og buen er n
  39 KB (6 357 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...lvet. Vesttårnet hadde rundbuet vestportal og små, rundbuete vinduspar i 2. og 3. etasje. Murene var avsluttet med gavler som bar høy, 8-kantet, plat ...relasthandler Peter Gelertsen 1854 (iflg. Plünneke). Nytt orgel † 1888. 2 ''klokker.''
  7 KB (995 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ...ret hadde sydportal og skipet vestportal med våpenhus foran. Skipet hadde 2 og koret ett sydvindu. ...læsse paa prædickestoellen. . . Betalt Glasmesteren Jacob Jørgensen for 2 nye Vinduer som blef indsat i muren ved Predichestolen»</blockquote> (rent
  19 KB (2 816 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...ret åpner seg i full bredde og høyde mot skipet. Gulvet i koret er hevet 2 trinn. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  4 KB (483 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...stre del av skipet står et høyt, 4-kantet tårn med kobberkledd hjelm og 2 sidestilte, rundbuete lydåpninger i hver av klokkestuens 4 vegger. Kirkens [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  4 KB (553 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ...stenens endeflate, som vendte inn mot åpningen. Innskriften er datert til 2. halvd. av 1100-årene og tydet (av Oluf Rygh): «Syndsforlatelse for Atle, ...ere Lysning» (prosteinnberetn. 1822, pk. 49). På oppmålingen har skipet 2 store, rektangulære sydvinduer med midtpost og små ruter; koret har et li
  25 KB (3 662 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:06
 • ...uete vinduer. Øst for koret er tilføyd et lavere og smalere sakristi med 2 rom. Takene er tegltekket. Himlingen i skipet er kledd under takstolens spe Prekestol; 7 fag, hvorav 2 smale, fyllinger i rundbuet ramverk. Mellom hvert fag dreide halvsøyler. O
  3 KB (473 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...ng. Skipets langmurer deles av lisener i 6 felter med spissbuete vinduer i 2 høyder. Sålbenkene for de øverste vinduene fortsetter som et murbånd ru Altertavle med 8 skulpturer (2 engler, evangelistene og Moses og Aron) utført av billedhugger W. S. Dahl.
  6 KB (840 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:38
 • ...godset siden 1787, solgte kirkene til major Lund 1797. I 1815 solgtes de 3 kirker m. m. til rittmester Hans Petter Lund og løytnant Peter Chr. Hiorth. 1825 ...lette lengst syd i bekkenet omkring Lekumelven, som faller ut i Glomma ca. 2 km vestenfor kirken. Glomma, som går i fosser og stryk fra sydenden av Øy
  36 KB (5 537 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...ers Kierche Muren Vden omkring at pinde oc fordønnicke . . .» (rentek.). 2 år senere heter det: «Muren offr Kierchedøren ladet reparere som var ref ...r, har utvendig rundstaff, som følger vinduskanten. Iflg. Wilse var det «2 smaae og 1/4», og på hans tegning har skipet et større og et mindre sydv
  28 KB (4 245 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:33
 • [[Kategori:Kyrkjer/kirker]] [[Kategori:Norges kirker Østfold bind 2]]
  3 KB (381 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • Berg kirke og prestegård har fri beliggenhet på en høyde ca. 2 km nord for Iddefjorden. Kirkebakken i syd har delvis tjent som tun for pre ...t. Koret har ett gjenmurt vindu mot øst og 2 store sydvinduer. Skipet har 2 nordvinduer og ett sydvindu tilsvarende korets.
  26 KB (4 054 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • ...re gallerier †, bl. a. et nordre pulpitur. Dåpshuset† ble forsynt med 2 stykker «Bilthogning» 1712. Til alteret † hørte kalk† og disk† av ...indu. (På tegningen er det sirkulær t, men i 1748 ble det «forfærdiget 2<sup>de</sup> Engelske Ovale Vindue Rammer over Sønder og Nordre Dører ved
  23 KB (3 409 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | lng = 10° 51′ 2,59″ Ø ...oten hadde vestportal, sydmuren i skip og kor hadde portal i vestre del og 2 vinduer i østre del. Gavlene var murt helt til mønet. Klüwer opplyser 18
  29 KB (4 306 ord) - 14. jan 2013 kl. 11:53
 • ...ble den største part solgt til fru oberstløytnant Mejer på Østby, mens 2 av eierne beholdt sine parter (løytnant Budde og sersjant Jacob Ørseng). ...En middelaldersk kirkeklokke er overlatt Skjebergdalen kapell. Kirken fikk 2 brudestoler† 1620—22. Samtidig ble anskaffet en ny messehagel.
  25 KB (3 731 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • 2 blomstervaser; sølv. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  2 KB (219 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ===Eldre kirker=== Sarpsborg hadde ant. 3 kirker i løpet av middelalderen. Mariakirken ble (iflg. Olav den Helliges saga ka
  12 KB (1 888 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ... og 7 alen langt. Kirken hadde visstnok 2 portaler i 1600-årene, muligens 2 mot syd eller en mot syd og en mot vest. Om vinduene heter det 1748: «. . .... 1665, Titus Billenes post.), ant. d. s. som nevnt 1707: messingstake til 2 talglys og et vokslys, lysekrone † med 3 piper (invl. 1707), l liten klok
  16 KB (2 440 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ...foten har i vest en opprinnelig portal, og koret har sydportal. Skipet har 2 og koret og tårnfoten ett sydvindu. Tårnfoten har ett opprinnelig vindu m ...kadet ved brannen at øverste del ble murt om. Bruddet kan følges til ca. 2,5 m under murkronen midt mellom vinduene, men hjørnene synes å stå urør
  25 KB (3 657 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:28
 • ...istenrett). Kjøpt 1724 av kanselliråd Jens Werenskiold på Borregaard. I 2. halvdel av 1700-årene ble kirken kjøpt av familien Ziegler på Holleby. ...øttepilarer, og 1636 omtales «... die thrende Piller» (rentek.) som sto 2 ved østmuren og l ved sydmuren, inntil kirken ble revet. Den ene ble ommur
  34 KB (5 238 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...lde. Kirkens festdag har vært Maria besøkelsesdag («Visitatio Marie»), 2. juli, og kilden antas å være en Mariakilde (oplysn. ved Jørgen Dahl, He ...du rett øst for sydportalen, for Wilse sier: «Paa den murede Deel er der 2 Vinduer med en Dør imellem . . .» (Top. Journ.), og fotografi viser at sy
  19 KB (2 847 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:21
 • ...t følgende eiere: i 1727 kaptein Fr. Chr. Reichwein, 1738 Jens Rasmussen (2/3 av kirke og kirkegods) og Niels Arnesen (1/3), 1742 kaptein Reichweins en ...t på sletten inn mot en fjellknaus ligger kirken ved den vestligste av de 2 nordgående veiene fra Skjærhalden. Kirkegården, som er omgitt av en lav
  35 KB (5 420 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...ysninger om den gir ingen holdepunkter. Kirkens sydside ble 1628 kledd med 2 tylvter bord. Bordtakene var tekket med tjærebredde spon som ble reparert ...åpenhus foran vestportalen og takrytter midt på skipstaket. Skipet hadde 2 og koret ett sydvindu. Kirkens størrelse oppgis i en synsforretning 1830.
  14 KB (1 953 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...vestportalen er noe forandret, korets sydportal er helt ommurt. Kirken har 2 store vinduer mot nord og syd. ...t 3 cm tilbake i vederlaget. Av nordsidens utvendige bueslag er det bevart 2 granittbuesten med jevnhuggen bue til en samlet høyde 42 cm over vederlag.
  28 KB (4 342 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • 2 klokker fra O. Olsen & Søn. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  1 KB (171 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • # J. N. Wilse: Edsbergs Præstegjeld 1791 (Top. Journ. I, h. 2, Chra. 1791) (hvor han også henviser til biskop Nannestads dokumenter, som [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  1 KB (186 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • Hovedkirke for Moss og Jeløy. Moss sogn omtales 2 ganger i middelalderen, nemlig 1316—17 (el. 1372—73) og 1497. I biskop ...det ved Oluf Stephensen indhugge i veggen, ved fundten, Et windue Karm med 2 vinduer . . . nye vinduer af lige størelse . . . at indhugge . . . udj veg
  33 KB (5 017 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • | lat = 59° 36′ 2,75″ N ...nduer som ble utvidet ved denne anledning. På tegning fra 1836 har skipet 2 høytstilte, rektangulære sydvinduer med midtpost og 6 ruter. Korets sydvi
  32 KB (4 856 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Kyrkjer/kirker]] [[Kategori:Norges kirker Østfold bind 2]]
  503 B (67 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • ...ydportal og skipets vestportal er forandret. Skipet har 3 vinduer i syd og 2 i nord. Vestgavlen har ett opprinnelig vindu. Koret har vindu mot nord, øs ...et temmelig forvitret karnissprofil. Nordmuren har utvendig ved korskillet 2 sokkelsten med samme profil. Stenene har ant. tilhørt sokkelen i det oppri
  46 KB (7 094 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...gt at skipets « . . nordre Vægs tvende Vinduer sløifes og erstattes med 2 nye i Lighed med de 2de Vinduer paa den søndre Kant . .» Samtidig heter d ...bielcherne i taarne-foden gandske afslagne, saa Klockerne hænger allene i 2 løse stolper . . . behøfvis nu højnødvendig at Klockerne blifver strax
  19 KB (2 752 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:36
 • ...urt 1886. Skipets vestmur ble gjennombrutt for en hovedportal. Kirken fikk 2 nye, rundbuete vinduer i nord og syd og ett rett overdekket i vestmuren. ...e side . .» (Akershus stift, innkomne saker pk. 60 IV). Vestmuren har ca. 2 m fra sydhjørnet en sprekk hvor muren buler ut.
  18 KB (2 683 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:06
 • ...har hver et meget stort rektangulært vindu i sydmuren. Korets østmur har 2 vinduer som ble gjenmurt i 1730-årene, da den daværende eier, sogneprest ...lket i flere tykke lag så murkarakteren ikke sees. I 1945 ble ca. 6 m<sup>2</sup> av skipets sydøstre hjørne og det tilstøtende parti av koret rense
  28 KB (4 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • ...3 heter det: «. . . den Westre gauffl Ladet fordønnicke oc Kalckslaae». 2 år senere omtales «. . . den Westre Gauffl Firre Bindings Bielker eller S ...det samt Kalckslaaen oc hvidtnet» (kirkestol). I prestegårdshaven ligger 2 hugne sten som antagelig har tilhørt en portalside. Det er en hård og tø
  18 KB (2 671 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:03
 • # J.N. V. (1574—97), «2 ode capeller, Flackenborg, Thenor». # J. N. Wilse: Edsberg Præstegield (Top.Journ. I, h. 2, Chra. 1791), «nok taler man om et Kapel, som skal have staaet paa Gaarden
  1 KB (147 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • ...og paa 2 sidder i lengde hver 12 alen samt 3 alen dyb» (bispeark, pk. 7). 2 år senere ble nordre ving oppført med nøyaktig samme størrelse og utfor ...vl. 1751). «En fin Læritz Dug† over alt med silkesyede blomster udi». 2 alterduker† av damask med kniplinger. Messehagel †, av rød fløyel med
  8 KB (1 137 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • .... Himlingen er lagt over sperrene og hanebjelkene. Gulvet i koret er hevet 2 trinn over skipsgulvet. Galleri; sammenbygget med 2 av søylene under himlingen. Brystningens fyllinger har treimitasjonsmaling
  5 KB (682 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:31
 • ...ituret ble reparert med jernband om den «opstandne Bielche» 1692, og med 2 «knær» 1700. ...k mot syd som ant. er bislag for korets sydportal. Koret har ett og skipet 2 store, rektangulære sydvinduer med småruter. Nord for koret er det et sto
  14 KB (1 964 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:41
 • ...ldkommen Grund Muur under den . . . Klæd samme Muur runden om Kircken med 2½ tylt<sup> </sup>Bord». Ved samme anledning ble «Udhugget hvelvningen im ...n 4 vinduer, og tegningen fra 1850-årene viser at koret har ett og skipet 2 sydvinduer; dessuten har skipets sydvegg høyt oppe i vestre del det lille
  21 KB (3 195 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:07
 • ...logramformet, idet nordøstre og sydvestre hjørne er spissvinklet mens de 2 andre hjørner er stumpvinklet. Alterfundamentet og noe av det murte altere # Jens Kraft: Norges Beskrivelse I s. 388.
  4 KB (614 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • ...nnes ikke, men 1619 omtales «udj westere Kiercheuinduer ...» og 1625 ble 2 vinduer på nordsiden gjenmurt (S. A. rentek.?). Ved oppførelsen 1581 «bl ...verket 1627—29. Stocken† («blocken»?) malt med rødt og grønt 1623. 2 jern påslått (regnsk.).
  40 KB (6 070 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:40
 • Kirken ligger på høyden av raet med Vannsjø ca. 2 km i nord og flatlandet rundt Skinnerflo i syd. Den gamle kongeveien fra Ch ...mme tegning har skipets sydmur 2 små høytstilte, opprinnelige vinduer og 2 større, rektangulære. Korets sydmur har et tilsvarende, rektangulært vin
  32 KB (4 955 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:00
 • 2 klokker fra O. Olsen & Søn, Nauen. 2 blomstervaser; sølv, forært av Rolvsøy bondekvinnelag.
  5 KB (650 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:15
 • 2 alterduker; en heklet og en med venetiansk broderi. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  3 KB (393 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • .... Koret og menighetssalen har tilsvarende himling. Gulvet i koret er hevet 2 trinn over skipet. 2 klokker fra O. Olsen & Søn 1931, bekostet av fam. Høie.
  4 KB (592 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:37

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)