Søkeresultat

Fra Norges Kirker

Gå til: navigasjon, søk
 • ... i 1700-årene. Jordras truet også kirken og prestegården, og etterat de 2 nabogårdene Ullershov ble tatt av ras 1725, ble det 1731 gitt kgl. resolus ... og ca. 17,2 m utvendig. Bredden har vært ca. 8-8,2 m innvendig og ca. 11,2-11,4 m utvendig, noe smalere i øst enn i vest. Korfundamentene tyder på a
  41 KB (6 653 ord) - 13. feb 2013 kl. 10:43
 • ...de himling tidligere. Kirkegulvet ble reparert 1703 «med nyt underlaug oc 2 tylter Bord j gangen» (bispeark, pk. 59). ...d flat vulst. H. 18 cm. Disk med likearmet kors gravert i bunnen, diam. 12,2 cm. Begge ustpl. Ant. utført av Lorentz Hoffmann, som laget kalk og disk t
  16 KB (2 337 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:18
 • ...uer i nord og syd og 2 noe større på hver side av vesttårnet. Koret har 2 syd vinduer. Himling av faspanel. Understøttet av 6 stolper i skipet. Flat 2 messehagler; den ene dyprød fløyel med gullgaloner, den andre rødbrun ul
  2 KB (250 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • ...tal, mens skipets syd- og vestportal ble ødelagt 1904. Opprinnelig fantes 2 små sydvinduer i skipet og ett i koret. De er utvidet flere ganger. Korets ...rukket i puss, innvendig vid smyg og bratt bunn. Angivelig har skipet hatt 2 og koret ett sydvindu av samme type. Ett av skipets sydvinduer var utvidet
  26 KB (3 865 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:18
 • ...uren. På kirkebakken sto et kornmagasin og et stort og rommelig telthus i 2 etasjer, som var oppført 1720 (L. Kiærland). Det ble 1858 overført til D ...9 alen (opplysn. ved sgpr. Kjørsvik). Skipet hadde rundbuet vestportal og 2 utvidede sydvinduer. Koret hadde spissbuet sydportal, et utvidet vindu i sy
  32 KB (5 026 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:46
 • ...sats i skipets murer har han tegnet på sin skisse av hovedkirken. I begge kirker later det til at avsatsen, som nå ikke er synlig, har vært i nivå med ko ...følgende påskrift: «Hovedindgangen 5'<sup> </sup>(1,60 m) bred, 7' 13" (2,50 m) høi ogsaa sluttet med en uregelmessig rundbue.» Sidene og buen er n
  39 KB (6 357 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...lvet. Vesttårnet hadde rundbuet vestportal og små, rundbuete vinduspar i 2. og 3. etasje. Murene var avsluttet med gavler som bar høy, 8-kantet, plat ...relasthandler Peter Gelertsen 1854 (iflg. Plünneke). Nytt orgel † 1888. 2 ''klokker.''
  7 KB (995 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ...ret hadde sydportal og skipet vestportal med våpenhus foran. Skipet hadde 2 og koret ett sydvindu. ...læsse paa prædickestoellen. . . Betalt Glasmesteren Jacob Jørgensen for 2 nye Vinduer som blef indsat i muren ved Predichestolen»</blockquote> (rent
  19 KB (2 816 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...ret åpner seg i full bredde og høyde mot skipet. Gulvet i koret er hevet 2 trinn. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  4 KB (483 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...stre del av skipet står et høyt, 4-kantet tårn med kobberkledd hjelm og 2 sidestilte, rundbuete lydåpninger i hver av klokkestuens 4 vegger. Kirkens [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  4 KB (553 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ...stenens endeflate, som vendte inn mot åpningen. Innskriften er datert til 2. halvd. av 1100-årene og tydet (av Oluf Rygh): «Syndsforlatelse for Atle, ...ere Lysning» (prosteinnberetn. 1822, pk. 49). På oppmålingen har skipet 2 store, rektangulære sydvinduer med midtpost og små ruter; koret har et li
  25 KB (3 662 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:06
 • ...uete vinduer. Øst for koret er tilføyd et lavere og smalere sakristi med 2 rom. Takene er tegltekket. Himlingen i skipet er kledd under takstolens spe Prekestol; 7 fag, hvorav 2 smale, fyllinger i rundbuet ramverk. Mellom hvert fag dreide halvsøyler. O
  3 KB (473 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...ng. Skipets langmurer deles av lisener i 6 felter med spissbuete vinduer i 2 høyder. Sålbenkene for de øverste vinduene fortsetter som et murbånd ru Altertavle med 8 skulpturer (2 engler, evangelistene og Moses og Aron) utført av billedhugger W. S. Dahl.
  6 KB (840 ord) - 21. mai 2012 kl. 21:38
 • ...godset siden 1787, solgte kirkene til major Lund 1797. I 1815 solgtes de 3 kirker m. m. til rittmester Hans Petter Lund og løytnant Peter Chr. Hiorth. 1825 ...lette lengst syd i bekkenet omkring Lekumelven, som faller ut i Glomma ca. 2 km vestenfor kirken. Glomma, som går i fosser og stryk fra sydenden av Øy
  36 KB (5 537 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • ...ers Kierche Muren Vden omkring at pinde oc fordønnicke . . .» (rentek.). 2 år senere heter det: «Muren offr Kierchedøren ladet reparere som var ref ...r, har utvendig rundstaff, som følger vinduskanten. Iflg. Wilse var det «2 smaae og 1/4», og på hans tegning har skipet et større og et mindre sydv
  28 KB (4 245 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:33
 • [[Kategori:Kyrkjer/kirker]] [[Kategori:Norges kirker Østfold bind 2]]
  3 KB (381 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:22
 • Berg kirke og prestegård har fri beliggenhet på en høyde ca. 2 km nord for Iddefjorden. Kirkebakken i syd har delvis tjent som tun for pre ...t. Koret har ett gjenmurt vindu mot øst og 2 store sydvinduer. Skipet har 2 nordvinduer og ett sydvindu tilsvarende korets.
  26 KB (4 054 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:05
 • ...re gallerier †, bl. a. et nordre pulpitur. Dåpshuset† ble forsynt med 2 stykker «Bilthogning» 1712. Til alteret † hørte kalk† og disk† av ...indu. (På tegningen er det sirkulær t, men i 1748 ble det «forfærdiget 2<sup>de</sup> Engelske Ovale Vindue Rammer over Sønder og Nordre Dører ved
  23 KB (3 409 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • | lng = 10° 51′ 2,59″ Ø ...oten hadde vestportal, sydmuren i skip og kor hadde portal i vestre del og 2 vinduer i østre del. Gavlene var murt helt til mønet. Klüwer opplyser 18
  29 KB (4 306 ord) - 14. jan 2013 kl. 11:53
 • ...ble den største part solgt til fru oberstløytnant Mejer på Østby, mens 2 av eierne beholdt sine parter (løytnant Budde og sersjant Jacob Ørseng). ...En middelaldersk kirkeklokke er overlatt Skjebergdalen kapell. Kirken fikk 2 brudestoler† 1620—22. Samtidig ble anskaffet en ny messehagel.
  25 KB (3 731 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • 2 blomstervaser; sølv. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  2 KB (219 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ===Eldre kirker=== Sarpsborg hadde ant. 3 kirker i løpet av middelalderen. Mariakirken ble (iflg. Olav den Helliges saga ka
  12 KB (1 888 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ... og 7 alen langt. Kirken hadde visstnok 2 portaler i 1600-årene, muligens 2 mot syd eller en mot syd og en mot vest. Om vinduene heter det 1748: «. . .... 1665, Titus Billenes post.), ant. d. s. som nevnt 1707: messingstake til 2 talglys og et vokslys, lysekrone † med 3 piper (invl. 1707), l liten klok
  16 KB (2 440 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:20
 • ...foten har i vest en opprinnelig portal, og koret har sydportal. Skipet har 2 og koret og tårnfoten ett sydvindu. Tårnfoten har ett opprinnelig vindu m ...kadet ved brannen at øverste del ble murt om. Bruddet kan følges til ca. 2,5 m under murkronen midt mellom vinduene, men hjørnene synes å stå urør
  25 KB (3 657 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:28
 • ...istenrett). Kjøpt 1724 av kanselliråd Jens Werenskiold på Borregaard. I 2. halvdel av 1700-årene ble kirken kjøpt av familien Ziegler på Holleby. ...øttepilarer, og 1636 omtales «... die thrende Piller» (rentek.) som sto 2 ved østmuren og l ved sydmuren, inntil kirken ble revet. Den ene ble ommur
  34 KB (5 238 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:25
 • ...lde. Kirkens festdag har vært Maria besøkelsesdag («Visitatio Marie»), 2. juli, og kilden antas å være en Mariakilde (oplysn. ved Jørgen Dahl, He ...du rett øst for sydportalen, for Wilse sier: «Paa den murede Deel er der 2 Vinduer med en Dør imellem . . .» (Top. Journ.), og fotografi viser at sy
  19 KB (2 847 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:21
 • ...t følgende eiere: i 1727 kaptein Fr. Chr. Reichwein, 1738 Jens Rasmussen (2/3 av kirke og kirkegods) og Niels Arnesen (1/3), 1742 kaptein Reichweins en ...t på sletten inn mot en fjellknaus ligger kirken ved den vestligste av de 2 nordgående veiene fra Skjærhalden. Kirkegården, som er omgitt av en lav
  35 KB (5 420 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...ysninger om den gir ingen holdepunkter. Kirkens sydside ble 1628 kledd med 2 tylvter bord. Bordtakene var tekket med tjærebredde spon som ble reparert ...åpenhus foran vestportalen og takrytter midt på skipstaket. Skipet hadde 2 og koret ett sydvindu. Kirkens størrelse oppgis i en synsforretning 1830.
  14 KB (1 953 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • ...vestportalen er noe forandret, korets sydportal er helt ommurt. Kirken har 2 store vinduer mot nord og syd. ...t 3 cm tilbake i vederlaget. Av nordsidens utvendige bueslag er det bevart 2 granittbuesten med jevnhuggen bue til en samlet høyde 42 cm over vederlag.
  28 KB (4 342 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • 2 klokker fra O. Olsen & Søn. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  1 KB (171 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:19
 • # J. N. Wilse: Edsbergs Præstegjeld 1791 (Top. Journ. I, h. 2, Chra. 1791) (hvor han også henviser til biskop Nannestads dokumenter, som [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  1 KB (186 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • Hovedkirke for Moss og Jeløy. Moss sogn omtales 2 ganger i middelalderen, nemlig 1316—17 (el. 1372—73) og 1497. I biskop ...det ved Oluf Stephensen indhugge i veggen, ved fundten, Et windue Karm med 2 vinduer . . . nye vinduer af lige størelse . . . at indhugge . . . udj veg
  33 KB (5 017 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:17
 • | lat = 59° 36′ 2,75″ N ...nduer som ble utvidet ved denne anledning. På tegning fra 1836 har skipet 2 høytstilte, rektangulære sydvinduer med midtpost og 6 ruter. Korets sydvi
  32 KB (4 856 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:12
 • [[Kategori:Kyrkjer/kirker]] [[Kategori:Norges kirker Østfold bind 2]]
  503 B (67 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • ...ydportal og skipets vestportal er forandret. Skipet har 3 vinduer i syd og 2 i nord. Vestgavlen har ett opprinnelig vindu. Koret har vindu mot nord, øs ...et temmelig forvitret karnissprofil. Nordmuren har utvendig ved korskillet 2 sokkelsten med samme profil. Stenene har ant. tilhørt sokkelen i det oppri
  46 KB (7 094 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • ...gt at skipets « . . nordre Vægs tvende Vinduer sløifes og erstattes med 2 nye i Lighed med de 2de Vinduer paa den søndre Kant . .» Samtidig heter d ...bielcherne i taarne-foden gandske afslagne, saa Klockerne hænger allene i 2 løse stolper . . . behøfvis nu højnødvendig at Klockerne blifver strax
  19 KB (2 752 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:36
 • ...urt 1886. Skipets vestmur ble gjennombrutt for en hovedportal. Kirken fikk 2 nye, rundbuete vinduer i nord og syd og ett rett overdekket i vestmuren. ...e side . .» (Akershus stift, innkomne saker pk. 60 IV). Vestmuren har ca. 2 m fra sydhjørnet en sprekk hvor muren buler ut.
  18 KB (2 683 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:06
 • ...har hver et meget stort rektangulært vindu i sydmuren. Korets østmur har 2 vinduer som ble gjenmurt i 1730-årene, da den daværende eier, sogneprest ...lket i flere tykke lag så murkarakteren ikke sees. I 1945 ble ca. 6 m<sup>2</sup> av skipets sydøstre hjørne og det tilstøtende parti av koret rense
  28 KB (4 321 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:14
 • ...3 heter det: «. . . den Westre gauffl Ladet fordønnicke oc Kalckslaae». 2 år senere omtales «. . . den Westre Gauffl Firre Bindings Bielker eller S ...det samt Kalckslaaen oc hvidtnet» (kirkestol). I prestegårdshaven ligger 2 hugne sten som antagelig har tilhørt en portalside. Det er en hård og tø
  18 KB (2 671 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:03
 • # J.N. V. (1574—97), «2 ode capeller, Flackenborg, Thenor». # J. N. Wilse: Edsberg Præstegield (Top.Journ. I, h. 2, Chra. 1791), «nok taler man om et Kapel, som skal have staaet paa Gaarden
  1 KB (147 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:10
 • ...og paa 2 sidder i lengde hver 12 alen samt 3 alen dyb» (bispeark, pk. 7). 2 år senere ble nordre ving oppført med nøyaktig samme størrelse og utfor ...vl. 1751). «En fin Læritz Dug† over alt med silkesyede blomster udi». 2 alterduker† av damask med kniplinger. Messehagel †, av rød fløyel med
  8 KB (1 137 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:08
 • .... Himlingen er lagt over sperrene og hanebjelkene. Gulvet i koret er hevet 2 trinn over skipsgulvet. Galleri; sammenbygget med 2 av søylene under himlingen. Brystningens fyllinger har treimitasjonsmaling
  5 KB (682 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:31
 • ...ituret ble reparert med jernband om den «opstandne Bielche» 1692, og med 2 «knær» 1700. ...k mot syd som ant. er bislag for korets sydportal. Koret har ett og skipet 2 store, rektangulære sydvinduer med småruter. Nord for koret er det et sto
  14 KB (1 964 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:41
 • ...ldkommen Grund Muur under den . . . Klæd samme Muur runden om Kircken med 2½ tylt<sup> </sup>Bord». Ved samme anledning ble «Udhugget hvelvningen im ...n 4 vinduer, og tegningen fra 1850-årene viser at koret har ett og skipet 2 sydvinduer; dessuten har skipets sydvegg høyt oppe i vestre del det lille
  21 KB (3 195 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:07
 • ...logramformet, idet nordøstre og sydvestre hjørne er spissvinklet mens de 2 andre hjørner er stumpvinklet. Alterfundamentet og noe av det murte altere # Jens Kraft: Norges Beskrivelse I s. 388.
  4 KB (614 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • ...nnes ikke, men 1619 omtales «udj westere Kiercheuinduer ...» og 1625 ble 2 vinduer på nordsiden gjenmurt (S. A. rentek.?). Ved oppførelsen 1581 «bl ...verket 1627—29. Stocken† («blocken»?) malt med rødt og grønt 1623. 2 jern påslått (regnsk.).
  40 KB (6 070 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:40
 • Kirken ligger på høyden av raet med Vannsjø ca. 2 km i nord og flatlandet rundt Skinnerflo i syd. Den gamle kongeveien fra Ch ...mme tegning har skipets sydmur 2 små høytstilte, opprinnelige vinduer og 2 større, rektangulære. Korets sydmur har et tilsvarende, rektangulært vin
  32 KB (4 955 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:00
 • 2 klokker fra O. Olsen & Søn, Nauen. 2 blomstervaser; sølv, forært av Rolvsøy bondekvinnelag.
  5 KB (650 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:15
 • 2 alterduker; en heklet og en med venetiansk broderi. [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  3 KB (393 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • .... Koret og menighetssalen har tilsvarende himling. Gulvet i koret er hevet 2 trinn over skipet. 2 klokker fra O. Olsen & Søn 1931, bekostet av fam. Høie.
  4 KB (592 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:37
 • ...sluttet sakristi. Kirken kan ikke være bygget 1625 som Dietrichson antar (Norges kirkebygninger), for 1627 ble den reparert «... Inden Vdj Med 5 større Bi ...åværende form ved reparasjonen 1851—53. Skipets vinduer, 2 mot nord og 2 mot syd, har midtpost og diagonalstilte sprosser. Korvinduene er lavere og
  19 KB (2 862 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:58
 • ... og alt stenmateriale slått til kult (Østfold historielags skrifter 1948 bind I). Ved en utgravning og undersøkelse av tomten 1952 viste det seg at bygn # Rygh: Norske gaardnavne. Østfold historielags skrifter 1948, bind I.
  2 KB (303 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:24
 • ...r terrenget faller mot syd, er en stenmurt sirkulær brønn ca. 2 m vid og 2 m dyp. Altertavle† forært av major Følckersam. Utstyrt med giverens og hans 2 hustruers våpen (kallsb. 1732). Iflg. Fortidsf. korresp. 1869 hadde altert
  4 KB (576 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:21
 • [[Kategori:Kyrkjer/kirker]] [[Kategori:Norges kirker Østfold bind 2]]
  308 B (39 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ...g over avretningen er det bevart rester av 2 teglskift, som er trukket ca. 2 cm inn fra bruddstensmurens liv. Teglen er rød og har formatet 8—9 X 13 ...g den ene har dessuten en flat staff under fasen. På gården finnes også 2 kapiteler av samme hårde kleber. De har ant. tilhørt samme portal. Kapite
  7 KB (1 166 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:24
 • ...il nord for Sarpsborg, et par km øst for Glomma, på en liten rygg mellom 2 små bekker som samles vest for kirken og renner ut i Glomma. Kirkegården ... prekestol fra 1600-årene er i behold i den nåværende kirken, likeledes 2 messingstaker og dåpsfat av messing. Dessuten fantes ''kalk†'' og ''disk
  23 KB (3 517 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:26
 • ...arert flere ganger i 1600-årene. Takrytteren fikk 1617 nye troer og spon, 2 nye vindskier og en mønekam, 4 alen lang. Den hadde altså spontekket sade ...ed ''krusifikset ''i Universitetets Oldsaksamling. Krusifikset er ant. fra 2. fjerdedel av 1200-årene. Kronet hode, svakt mot venstre, halvåpne øyne.
  23 KB (3 503 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:09
 • ...rs i relieff. På stenens ene langside et bredt felt som ikke er avhugget. 2 avrundete, mindre stener med relieffhugget kors og randkant har ant. stått # Østfold Historielags skrifter 1948, hefte 2, art. av Haakon Veel.
  895 B (134 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:07
 • ...e sydvinduer. Korets østmur har innvendig merke etter gjenmurt vindu, ca. 2,75 m bredt, meget høyt, oventil rundbuet. Det vises ikke på foto fra ca. ...andtag med nye steen forfærdiges . .» (forh. prot.). Det ble 1875 delt i 2 rom, hvert med inngang til koret og utgang mot nord. Murene er pusset som k
  23 KB (3 236 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:05
 • ...Meyer (årsb. 1934). Han fant en stor del hugne kvadre, ialt ca. 150 m<sup>2</sup>, som viser at kirken har hatt kvadermurer. Noen kvadre og hjørnesten ...sprot.). På prospektet av kirken fra ca. 1870 har skipet 2 store og koret 2 mindre rektangulære sydvinduer med småruter. Dessuten var det en liten gl
  35 KB (5 376 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:04
 • ...rundbuet vestportal. Innvendig leder trapper til galleri og klokkestue med 2 sidestilte, rundbuete lydåpninger i de 3 fri murer. Den 8-kantete hjelmen 2 klokker fra O. Olsen & Søn 1919.
  6 KB (850 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:38
 • ...al ble delvis ommurt, og koret fikk ett, skipet 2 vinduer mot syd. Skipets 2 nordvinduer ble ant. brutt ut 1853, og korets opprinnelige østvindu ble gj ... (bispeark. pk. 59). Koret fikk ett og skipet 2 store sydvinduer. Skipets 2 nordvinduer ble ant. brutt ut 1853. De er som sydvinduene rektangulære og
  30 KB (4 487 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:21
 • ...og vestmuren er skjev. Gavlen er murt til mønet. Skipet har vestportal og 2 sydvinduer; koret har sydportal og ett sydvindu. Midt på skipstaket sitter ...estportal'' har utvendig anslag, rundbuet overdekning og vederlagssten med 2 grovt innhugne vannrette riller. Bue, vederlag og sider er av huggen granit
  23 KB (3 423 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:11
 • ...ets 4 sydvinduer fikk sin nåværende form 1853. Dessuten har skipet fått 2 høytstilte nordvinduer. .... . . (kirkestol). Det ser ut til at sydmurene har vært revet ned til ca. 2—3 m over terreng og er murt opp igjen med de gamle stenkvadrene. Taket bl
  36 KB (5 377 ord) - 14. jan 2013 kl. 12:38
 • | lng = 11° 2′ 36,75″ Ø ...ig bredde på skipet oppgis 1860 til 13 alen 3" (forh.prot.). Skipet hadde 2 og koret ett sydvindu, og både skip og kor hadde sydportal. Kirken fikk ny
  24 KB (3 608 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:06
 • ... har ingen Kirkegaard, svarer ingen contributioner i nogen maade som andre Kirker ere paalagde, holdes ved liige af Sædegaarden Tombs paa boende Herskab. De ...med barokkornamentikk. Rygg og sete trukket med lær. (Norsk Folkemuseum.) 2 små ''håndklokker†'', angivelig kommet til Tom fra Råde (iflg. presten
  11 KB (1 631 ord) - 14. jan 2013 kl. 13:53
 • 2 par sølvplettstaker, det ene med gotiserende krone. H. 60 cm. 3 12-armete 2 utskårne nummertavler, motiv: musiserende engel.
  5 KB (672 ord) - 14. jan 2013 kl. 11:52
 • ...ag foran. Lave og brede vinduer belyser forgang og galleri. Sakristiet har 2 rom med inngang i nord og syd og vinduer mot øst. Takstolen har sperrer un Kapellet har 2 prekestoler. Den opprinnelige, som er oppført på skipets østvegg, nord f
  4 KB (536 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:13
 • ...e som er lagt opp på langveggenes strekkfisker. Dragerne understøttes av 2 sett frittstående stolper i skipet. Himlingen av smale, høvlete faspanel [[Kategori:Kyrkjer/kirker]]
  5 KB (718 ord) - 4. mai 2012 kl. 14:15
 • ... midt på skipstaket sitter en høy takrytter. Vestmuren ble revet 1867 og 2. etasje i det nye våpenhuset ble innredet til en vestre forlengelse av gal ... og quinder som har deris stolesæder i Choret, vare derfor at ønske, der 2 alen af samme muur runden om maatte af tagis» (bispeark, pk. 57 B). Samme
  29 KB (4 489 ord) - 14. jan 2013 kl. 14:32
 • ...ligger på høyden av raet, der det begynner å falle av mot Årungen, ca. 2 km nordvest for Ås stasjon. ...den inntil den brente 1867. Prestegårdsjorden ble innkjøpt av den senere Norges Landbrukshøgskole 1854. Et marked, som hvert år i september holdtes ved k
  37 KB (5 842 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:49
 • ... i 1700-årene. Jordras truet også kirken og prestegården, og etterat de 2 nabogårdene Ullershov ble tatt av ras 1725, ble det 1731 gitt kgl. resolus ...ule, kors og hane. Takene er tekket med sementsten. Takstolen i skipet har 2 sett parallelle sperrer som hviler på ca. 3 m lange sperreføtter hvis fri
  23 KB (3 450 ord) - 11. jan 2013 kl. 09:20
 • ...penhus foran vestportalen. Grunnplanen viser at skipet hadde sydportal og 2 sydvinduer. Et foto av kirken fra vest viser et lite, høytsittende vindu p ...60-årene. Det var ca. 5 alen langt og bredt. Mot vest fikk det portal med 2 halvdører. Vegger og sadeltak ble bordkledd og tjærebredd. Samtidig ble d
  27 KB (4 179 ord) - 10. jan 2013 kl. 12:57
 • Kirken og prestegården ligger på en bakkerygg øst for bekken Hynna og ca. 2 km øst for Kløfta st. Kirkegården er utvidet syd for veien til prestegå ... Selv om det er mulig at de kan være overført fra bygdens mange nedlagte kirker, gir de fleste av gjenstandene inntrykk av å ha tilhørt hovedkirken. Noen
  76 KB (12 317 ord) - 11. jan 2013 kl. 10:45
 • ...art uforandret. Korets østvindu er opprinnelig, men korets ene og skipets 2 syd vinduer er utvidet. Under galleriet har skipet hatt et sydvindu som er ...elaldertegl (8-9 x 13-14 x 26-28 cm) i munkeskift (hvert skift veksler med 2 løpere og 1 binder). I det jevne teglmurverket er det spart ut rader av hu
  65 KB (10 482 ord) - 10. jan 2013 kl. 13:17
 • ...irkesalget 1723 kjøpte eieren av Buskerud gård prestegjeldets to øvrige kirker også. I 1828 ble imidlertid eieren fradømt eiendomsretten til kirkene på ...1665 at det «... Behøffues 6 Vinduer och 6 Vindes Carumb vdj huer Carumb 2 glas och det gamle glas til hielp vdj Nye blye at omlege . . .». Hver kors
  43 KB (6 775 ord) - 18. des 2013 kl. 23:15

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)